παραγράφου 4 του άρθρου 5
ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233)

Με το άρθρο 38 του Σχεδίου Νόμου  για την Έρευνα, ρυθμίζονται θέματα των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου