184 χρόνια Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στην Eλλάδα (24.01.1837)

1837 ψηφίστηκε ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Στις 24 Ιανουαρίου 1837 ψηφίστηκε ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στην Ελλάδα για τις μετακινήσεις με ζώα, με τίτλο «περί των κατά τας οδούς συναντωμένων αμαξών και εφίππων».

Έτσι, καθορίστηκε ότι όταν συναντιούνται σε έναν δρόμο άμαξες ή έφιπποι οφείλει ο καθένας να υποχωρεί προς τα δεξιά για να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος. Επίσης, όταν εμφανίζονταν ταχυδρόμοι, όλοι έπρεπε να παραμερίσουν στα δεξιά των ταχυδρομικών αμαξών ή ίππων.

Διόδια από τότε!!!!

Τότε μάλιστα, ήταν υποχρεωτική η πληρωμή διοδίων ακόμη και για τα άλογα ή τα γαϊδουράκια, φορτωμένα ή ξεφόρτωτα. Αντί για τροχονόμους και τροχαία, υπήρχαν ειδικοί οδοφύλακες, οι οποίοι φρόντιζαν για την τήρηση του νόμου και έφεραν στο αριστερό μπράτσο μια ταινία που έγραφε «Βασιλικός οδοφύλαξ».

Μια από τις βασικές επισημάνσεις (άρθρο 5) ήταν ότι τα πεζοδρόμια είναι αποκλειστικά για τους πεζούς. «Επομένως απαγορεύεται να πηγαίνει έφιππος, με αμάξας και με χειραμάξας ή να διέρχεται τις εις τα παραπάτια, ή να περνά εκείθεν ζώα». Ένας νόμος, που ακόμα και…181 χρόνια μετά αποτυγχάνει να εφαρμοστεί σωστά στη χώρα

Σας παραθέτουμε το ακριβές διάταγμα όπως διατυπώθηκε τότε:

«Περί της καθ’ οδόν απαντήσεως των αμαξών, εφίππων κλπ»
Ο Θ Ω Ν
Ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος

Προς αποφυγήν συγκρούσεων ως εκ της καθ’ οδόν συναντήσεως των αμαξών, εφίππων κλπ. και δια να κατασταθή ούτως η διάβασις εύκολος και μάλιστα ακίνδυνος.
Επί τη προτάσει της επί των Εσωτερικών Γραμματείας, απεφασίσαμεν και διατάττομεν:

1) Οσάκις επί των δημοσίων οδών είτε εντός των πόλεων, είτε επί των κατασκευασθέντων μεγάλων δρόμων του Βασιλείου μας, συναντώνται άμαξαι, έφιπποι κλπ., οφείλει έκαστος να υποχωρή εις τα δεξιά, και να μένη ούτως η δίοδος ελευθέρα απ’ αμφότερα τα διαβαίνοντα μέρη.
2) Όταν οι καθ’ οδόν απαντώμενοι ταχυδρόμοι σαλπίζουν τον της υποχωρήσεως σαλπισμόν, όλοι οι καθ’ οδόν χρεωστούν να υποχωρούν και να περνούν εις τα δεξιά των ταχυδρομικών αμαξών ή ίππων. Εις την αυτήν υποχρέωσιν υπόκεινται, όταν το ταχυδρομείον φθάνη άμαξαν τρέχουσαν έμπροσθεν εφίππους κλπ. και θέλει να περάση εμπρός.

3) Οι παραβάται τιμωρούνται με πρόστιμον πέντε δραχμών προς όφελος των Ταχυδρομικών Ταμείων.

4) Εν περιπτώσει παραβάσεως, η καταμήνυσις γίνεται από μέρους του ηνιόχου και ταχυδρόμου προς τον αρμόδιον Δήμαρχον, δια να ενεργηθή παρ’ αυτού η ανήκουσα καταδίωξις του Ειρηνοδίκου.

5) Ο επί των Εσωτερικών Γραμματεύς επιφορτίζει με την εκτέλεσιν και δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, το οποίον θέλει γνωστοποιηθή και δια κήρυκος εις όσα μέρη ήθελεν είσθαι αναγκαίον.

Εν Αθήναις την 2 (24) Ιανουαρίου 1837

Εν ονόματι και κατ’ ιδιαιτέραν διαταγήν της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον
Άρμανσμπεργκ, Ι. Ρίζος, Σμάλτς, Δρ. Μανδόλας, Α.Γ. Κρεζής.”