Έκκληση του Μητροπολίτου Γερμανίας, για στήριξη προς τους πυροπαθείς της πατρίδος μας

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Μητροπολίτου Γερμανίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

 

Πρὸς

τὸν εὐσεβῆ κλῆρο καὶ λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,

πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες ἀκριβῶς ἔπληξαν τὴν Ἀττικὴ φονικὲς πυρκαγιές. Μετρήσαμε καὶ θρηνήσαμε, δυστυχῶς, πολλὰ θύματα. Μέχρι στιγμῆς  99 ἄνθρωποι ἔχασαν τὴ ζωή τους μὲ τραγικὸ τρόπο καὶ 17 ἐγκαυματίες νοσηλεύονται ἀκόμη σὲ κρίσιμη κατάσταση. Ὅσοι ἐπέζησαν σηκώνουν τὸ ἀσήκωτο βάρος τῆς ἀπώλειας τῶν οἰκείων, τῶν συγγενῶν καὶ τῶν φίλων τους, ἐνῶ ταυτόχρονα βλέπουν τὴν περιουσία τους νὰ ἔχει μετατραπεῖ κυριολεκτικά σὲ στάχτες.

Μπροστὰ σ᾽ αὐτὴν τὴν τραγωδία εἶναι ἁπλᾶ ἀδύνατο νὰ μείνει κανεὶς ἀπαθής. Ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας στιγμὲς ἡ κινητοποίηση στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ὑπῆρξε συγκινητική. Κι ἐνῶ στὴ Γερμανία ἦταν περίοδος διακοπῶν, ὁρισμένες ἐνορίες μας, σὲ συνεργασία μὲ φορεῖς τοῦ ὁμογενειακοῦ ἑλληνισμοῦ, ἔκαναν ἤδη ἀποστολές, κυρίως σὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Τώρα, ποὺ τελείωσαν οἱ θερινὲς διακοπὲς καὶ στὰ τελευταῖα ὁμοσπονδιακὰ κρατίδια καὶ ἔχουμε ἐπιστρέψει στὶς ἐργασίες μας, καλῶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς φιλέλληνες τῆς Γερμανίας σὲ παγγερμανικὸ ἔρανο ὑπὲρ τῶν πυροπαθῶν. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τέτοιου εἴδους πληγὲς δὲν κλείνουν εὔκολα καὶ γρήγορα. Καὶ εἶναι πολὺ σημαντικό, μετὰ τὸν ἀρχικὸ ἐνθουσιασμὸ τῆς κινητοποίησης, νὰ παραμείνουμε σταθερὰ στὸ πλευρὸ τῶν πυροπλήκτων.

Δὲν εἶναι μόνο ἱδρύματα φιλοξενίας γερόντων καὶ προστασίας ὀρφανῶν παιδιῶν ποὺ ἐπλήγησαν, ἀλλὰ καὶ συγκεκριμένες οἰκογένειες, ποὺ ἔχασαν τὸ σπίτι τους – τὴν κύρια κατοικία τους – καὶ τὰ μέσα τοῦ βιοπορισμοῦ τους. Εἶναι, ἑπομένως, σημαντικὸ νὰ φθάσει σ᾽ αὐτοὺς ἡ βοήθειά μας ἄμεσα καὶ ἐγγυημένα. Ὅπως ἔπραξε καὶ στὸ παρελθόν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας θὰ ἀποστείλει τὸ ποσὸ ποὺ θὰ συγκεντρωθεῖ στοὺς πληγέντες μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεών τους στὴν Ἀττική. Ἔτσι ἐξασφαλίζεται, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἡ μὴ γραφειοκρατικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ συμπαράσταση στὰ πρόσωπα ὅσων ἔχουν πραγματικὰ ἀνάγκη.

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐράνου θὰ τὸ καταστήσουμε γνωστὸ μὲ εἰδικὴ ἀνακοίνωση στὶς ἐνορίες μας καὶ σὲ ὅλα τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας. Ὅσοι τὸ ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ συμβάλουν στὴν κοινὴ προσπάθεια μὲ κατάθεση στὸν εἰδικὸ τραπεζικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τὸ σχετικὸ πληροφοριακὸ ἔντυπο μπορεῖτε νὰ τὸ λάβετε κατὰ τὴν ἔξοδό σας ἀπὸ τὸν ναό.

Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας ἡ δύναμη τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν φιλελλήνων τῆς Γερμανίας νὰ φανεῖ στὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐράνου! Νὰ ἔχετε πάντοτε ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ!

 

Βόννη, 23 Σεπτεμβρίου 2018
Μὲ πατρικὴ ἀγάπη
ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


HIRTENBRIEF
DES METROPOLITEN VON DEUTSCHLAND
UND EXARCHEN VON ZENTRALEUROPA
AUGOUSTINOS

 

An den Klerus und die Gläubigen
unserer Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland

 

Meine lieben Väter und Geschwister in Christus,

vor zwei Monaten haben in Attika die tödlichen Brände gewütet und wir mussten leider eine große Zahl an Opfern beklagen. Bisher haben 99 Menschen auf tragische Weise ihr Leben verloren und immer noch befinden sich 17 Brandopfer in kritischem Zustand im Krankenhaus. Jene, die überlebt haben, müssen die schwere Last tragen, Familienangehörige, Verwandte und Freunde verloren zu haben und erleben, dass sich ihre Habe buchstäblich in Asche verwandelt hat.

Im Angesicht dieser Tragödie ist es unmöglich, teilnahmslos und ungerührt zu bleiben. Vom ersten Augenblick an gab es eine bewegende Anteilnahme in Griechenland und im Ausland. Und obwohl in Deutschland Ferienzeit war, haben einige unserer Kirchengemeinden in Zusammenarbeit mit Vereinen der griechischen Community sofort Hilfssendungen insbesondere mit Artikeln zur Erstversorgung organisiert.

Jetzt, da die Sommerferien auch in den letzten Bundesländern vorüber sind und wir wieder zur Arbeit gehen, rufe ich alle Griechen und alle Freunde Griechenlands in Deutschland zu einer allgemeinen Sonderkollekte für die Opfer der Brandkatastrophe auf. Es ist bekannt, dass die Wunden, die diese hinterlassen hat, nicht schnell schließen können. Und es ist wichtig, dass wir auch nach der anfänglichen Hilfsbereitschaft weiterhin an der Seite der Opfer bleiben.

Denn es sind nicht nur Seniorenheime und Waisenhäuser betroffen, sondern auch ganz konkrete Familien, die ihr Haus, d.h. ihren Hauptwohnsitz, und alles, was sie zum Lebensunterhalt brauchten, verloren haben. Es ist daher wichtig, dass unsere Hilfe sie direkt und zuverlässig erreicht. Wie auch in der Vergangenheit bei ähnlichen Anlässen wird unsere Metropolie die Spenden, die sie sammeln wird, den Opfern über ihre Metropolien in Attika zukommen lassen. Dies wird auch dieses Mal die unbürokratische und wirksame Unterstützung jener garantieren, die sie wirklich benötigen.

Das Ergebnis der Kollekte wird in unseren Kirchengemeinden und mit allen elektronischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, bekanntgegeben werden. Diejenigen, die dies wünschen, können zu dieser gemeinsamen Aktion auch durch eine Überweisung auf das entsprechende Sonderkonto unserer Metropolie beitragen. Das entsprechende Informationsblatt finden Sie am Ausgang unserer Kirchen.

Ich wünsche von Herzen, dass das Engagement der Griechen und ihrer Freunde in Deutschland sich am Ergebnis der Kollekte ablesen lassen wird! Möge der Segen Gottes immer mit euch sein!

 

Bonn, 23. September 2018
In väterlicher Liebe
Euer Metropolit
+ Augoustinos von Deutschland
Exarch von Zentraleuropa

 

Εἰδικὸς Τραπεζικὸς Λογαριασμός – Spendenkonto

Empfänger:
Bank:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Verwendungszweck:
Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland
Commerzbank Bonn
DE25 3708 0040 0221 3436 03
DRESDEFF370
Brandkatastrophe – Griechenland

* Σημείωση:
Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ σᾶς ἀποσταλεῖ ἀπόδειξη γιὰ τὴν Ἐφορία, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς γνωρίσετε τὴν πλήρη διεύθυνσή σας.
Wenn Sie eine Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitten wir um Angabe Ihrer vollständigen Anschrift.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
GRIECHISCH-ORTHODOXE METROPOLIE VON DEUTSCHLAND

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2
53227 Bonn