Πράσινο φως από την Κομισιόν για την κρατική διάσωση της Lufthansa!

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
κρατική διάσωση της Lufthansa

Η Κομισιόν άναψε το πράσινο φως και ενέκρινε τα γερμανικά σχέδια για τη συνεισφορά 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση της Deutsche Lufthansa AG (DLH), της μητρικής εταιρείας του ομίλου Lufthansa.

Η διάσωση του γερμανικού κολοσσού αερομεταφορών θα γίνει βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου στήριξης που περιλαμβάνει επίσης κρατική εγγύηση για δάνειο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που η Γερμανία σκοπεύει να χορηγήσει στην DLH.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν το σχέδιο περιλαμβάνει:

(i) Συμμετοχή μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της εγγραφής νέων μετοχών από το Δημόσιο, που αντιστοιχεί στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της DLH ·

(ii) 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ σιωπηλή συμμετοχή με τα χαρακτηριστικά ενός μη μετατρέψιμου μετοχικού τίτλου · και

(iii) 1 δισ. ευρώ σιωπηλή συμμετοχή με τα χαρακτηριστικά ενός μετατρέψιμου χρεωστικού μέσου.

Η ανακεφαλαιοποίηση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης (Wirtschaftsstabilisierungsfond), ένα ειδικό ταμείο που ιδρύθηκε από τη Γερμανία προκειμένου να παράσχει οικονομική υποστήριξη σε γερμανικές εταιρείες που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Έχουν τα γένια και χτένια!

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το γερμανικό μέτρο είναι σύμφωνο με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο που ενέκρινε η Κομισιόν στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020 και 8 Μαΐου 2020

Συγκεκριμένα, το μέτρο δεν θα υπερβεί το ελάχιστο απαιτούμενο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της DLH και δεν θα υπερβαίνει την αποκατάσταση της κεφαλαιακής θέσης πριν από το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Η ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης θα αποτρέψει την αφερεγγυότητα της DLH, η οποία θα είχε σοβαρές συνέπειες στη γερμανική απασχόληση, τη συνδεσιμότητα και τον όγκο του εξωτερικού εμπορίου.

Προεξοφλούν ανάκαμψη!

Το κράτος θα λάβει την κατάλληλη αμοιβή για την επένδυση και υπάρχουν πρόσθετοι μηχανισμοί για να δοθεί κίνητρο στην DLH να εξαγοράσει τη συμμετοχή του Δημοσίου και τις σιωπηλές συμμετοχές.

Επιπλέον η Γερμανία υπέβαλε επιχειρηματικό σχέδιο που ανέπτυξε η DLH για να ανακτήσει έως το 2026 τόσο το δάνειο όσο και τα μέσα ανακεφαλαιοποίησης.

Η Γερμανία δεσμεύτηκε επίσης να καταρτίσει μια αξιόπιστη στρατηγική εξόδου εντός 12 μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης, εκτός εάν η παρέμβαση του κράτους έχει μειωθεί κάτω από το επίπεδο του 25% των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τότε.

Εάν έξι χρόνια μετά τη λήψη της ενίσχυσης ανακεφαλαιοποίησης, υπάρχει αμφιβολία για την έξοδο του κράτους, ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της DLH θα κοινοποιηθεί στην Κομισιόν.