Στον “πάγο” ο οδικός άξονας Ιωαννίνων- Κακαβιάς

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Στον "πάγο" ο οδικός άξονας Ιωαννίνων- Κακαβιάς

Με είκοσι σελίδες το 5ο Κλιμάκιο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έρχεται να βάλει πάγο προς το παρόν στην μοναδικό έργο υποδομής που επιχειρήθηκε να δρομολογηθεί και να οδηγήσει αναπόφευκτα σε καθυστέρηση λόγω και των εκλογών.

Η απόφαση ακύρωσης από πολλούς θεωρούνταν αναμενόμενο με βάση το σκεπτικό που είχε αναλυθεί στην προσωρινή για αναστολή του διαγωνισμού στα τέλη Μαρτίου.

Ο πρώτος λόγος ακύρωσης του διαγωνισμού που επικαλούνταν η ένωση εταιρειών αφορούσε σε παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού με την προσθήκη πρόσθετων όρων χωρίς αιτιολογία.

Το κλιμάκιο έκρινε ότι τα επίμαχα άρθρα της διακήρυξης εμπεριέχουν πρόσθετους όρους και απαιτήσεις με τρόπο που περιορίζει αναιτιολόγητα τους δυνάμενους να συμμετάσχουν κατά τρόπο δυσανάλογο με το υπό δημοπράτηση αντικείμενο. Παράλληλα καθορίζουν την άθροιση ικανοτήτων και προσόντων με τέτοιο συνδυαστικό τρόπο που δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας.

Το Κλιμάκιο έκρινε επίσης ότι «από τους περιορισμούς και την περιγραφή της συνδυαστικής τεχνικής- επαγγελματικής εμπειρίας που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ως ένωση εταιρειών, καθίσταται περιορισμένος ο αριθμός των δυναμένων να συμμετάσχουν μεμονωμένων υποψηφίων.

Περαιτέρω παρεμποδίζεται άλλως δυσχεραίνεται ουσιωδώς η συμμετοχή των διαγωνιζομένων οι οποίοι μέσω ενώσεων διαθέτουν αθροιστικά την οικονομική-χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική- επαγγελματική ικανότητα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αλλά είτε δεν διαθέτουν το σταθμισμένο άθροισμα συμβάσεων είτε διαθέτουν όλοι μαζί την εμπειρία στην κατασκευή των αιτούμενων αντικειμένων αλλά όχι σε ένα ενιαίο έργο όπως δυσαναλόγως απαιτείται με τους όρους της διακήρυξης».

Εν συνεχεία εισάγεται δυσμενέστερος όρος σε βάρος των ενώσεων οικονομικών φορέων σε σχέση με τους μεμονωμένους υποψηφίους.

Το Κλιμάκιο σημειώνει πως υφίσταται δυσανάλογη απαγόρευση με τα άρθρα για την χρηματοοικονομική επάρκεια με αποτέλεσμα να μειώνεται υπέρμετρα ο ανταγωνισμός και να εγείρονται διακρίσεις σε βάρος των μελών ενώσεων εταιρειών.

Ταυτόχρονα οι περιορισμοί προάγουν την εκτέλεση συγκεκριμένων  έργων από συγκεκριμένο στενό κύκλο εργοληπτών οι οποίοι έχουν εκτελέσει ακριβώς το ίδιο αντικείμενο στο παρελθόν, αποκλείοντας εκ προοιμίου έτερους οικονομικούς φορείς.

Επίσης η διακήρυξη απαγορεύει σε περίπτωση ένωσης την άθροιση της εμπειρίας μεταξύ  οικονομικών φορέων της ένωσης κατά τρόπο πλήρως αντιφάσκοντα.

Επιπλέον η διακήρυξη με το μη νόμιμο περιορισμό της, απαγορεύει χωρίς αιτιολογία την συνένωση εμπειρίας και πόρων των μελών ένωσης ώστε στηριζόμενα αθροιστικά το ένα στην εμπειρία του άλλου και συνενώνοντας αυτή στο κοινό σχήμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Πηγή: epiruspost.gr