ΕΕ: Σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον

δικαιωμάτων του παιδιού

Σύσταση προς τα κράτη – μέλη για μεγαλύτερο σεβασμό αλλά και την προστασία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον υιοθέτησε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το κείμενο βασίζεται σε διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά εργαλεία και παρέχει αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις ενέργειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Το ψηφιακό περιβάλλον διαμορφώνει τη ζωή των παιδιών με πολλούς τρόπους, δημιουργώντας ευκαιρίες και κινδύνους για την ευημερία τους και την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνιστάται στις κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους για να διασφαλίσουν επαρκώς το πλήρες φάσμα των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι χώρες, θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις και άλλοι βασικοί εταίροι πληρούν τις ευθύνες τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και λογοδοτούν σε περίπτωση καταχρήσεων.

Η ανεπαρκής πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα των παιδιών να ασκούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά διαθέτουν επαρκή, προσιτή και ασφαλή πρόσβαση σε συσκευές, συνδεσιμότητα και περιεχόμενο που προορίζεται ειδικά για παιδιά, ενώ σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους, η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία των βρεφών από την πρόωρη έκθεση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα κράτη θα πρέπει να εγγυώνται το δικαίωμα του παιδιού να έχει και να εκφράζει οποιεσδήποτε απόψεις, ανεξάρτητα από το αν οι απόψεις αυτές εκτιμώνται ευνοϊκά από το κράτος ή άλλους ενδιαφερόμενους.

Ως δημιουργοί και διανομείς πληροφοριών, τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται από τα κράτη για το πώς να ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης στο ψηφιακό περιβάλλον, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των άλλων και να ενημερώνονται για τους νόμιμους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, για παράδειγμα για την αποτροπή παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και για την καταπολέμηση της υποκίνησης σε μίσος και βία.

Έχει ζωτική σημασία να παρέχεται υψηλής ποιότητας περιεχόμενο ειδικά προσαρμοσμένο στα παιδιά.

Τα κράτη πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για την προστασία του δικαιώματος των παιδιών να συμμετέχουν στο παιχνίδι, στην ειρηνική συνάθροιση και δημιουργία σχέσεων, καθώς και να προωθήσουν τη συμμετοχή, την ένταξη, την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη και την ανθεκτικότητα, τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης.

Τα κράτη πρέπει να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν το δικαίωμα του παιδιού στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Δεν πρέπει να απαγορεύουν με νόμο ή στην πράξη την ανωνυμία, τη χρήση ψευδωνύμων ή τη χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης για παιδιά.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεση των παιδιών ή/ και των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Η ανάλυση του προφίλ των παιδιών για την επεξεργασία ή την πρόβλεψη των προσωπικών τους προτιμήσεων θα πρέπει να απαγορεύεται από το νόμο.

Θα πρέπει να προωθηθούν μέτρα για την ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης από το παιδί του ψηφιακού περιβάλλοντος και των εκπαιδευτικών πόρων.

Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία προκύπτουν οι νέες τεχνολογίες, προτείνονται επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τα παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον.

Αυτά περιλαμβάνουν τις τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου, τη χρήση αποτελεσματικών συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας, τη θέσπιση αρχών για προϊόντα / υπηρεσίες που απευθύνονται ή χρησιμοποιούνται από παιδιά, την προστασία των παιδιών από την εμπορική εκμετάλλευση, την ακατάλληλη διαφήμιση και το μάρκετινγκ λόγω ηλικίας, το επιβλαβές περιεχόμενο, την κακοποίηση, την online στρατολόγηση για εγκλήματα, τη συμμετοχή σε εξτρεμιστικά πολιτικά ή θρησκευτικά κινήματα, την εμπορία ανθρώπων, καθώς και τον εκφοβισμό (bullying), την ανεπιθύμητη παρακολούθηση (stalking) και άλλες μορφές παρενόχλησης.

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί στα παιδιά και στους εκπροσώπους τους δυνατότητα για προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και φιλικές προς τα παιδιά οδούς για την υποβολή καταγγελιών και την υποβολή δικαστικών και εξωδικαστικών προσφυγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ