Μητρόπολη Γερμανίας: 50.838,19 € τo αποτέλεσμα του εράνου υπέρ των πυροπαθών

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Μητρόπολη

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας ανακοινώνει ότι ο παγγερμανικός  Έρανος ο οποίος διεξήχθη υπέρ των πυροπαθών της Αττικής απέφερε το ποσό των 50.838,19 ευρώ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας ἀνακοινώνει σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Φιλέλληνες τῆς Γερμανίας ὅτι ἀπὸ τὸν παγγερμανικὸ ἔρανο ὑπὲρ τῶν πυροπαθῶν τῆς Ἀττικῆς συνελέγη τὸ ποσὸ τῶν 50.838,19 εὐρώ.

Τὸ ποσὸ αὐτὸ προέρχεται, ἀναλυτικῶς, ἀπὸ τὰ ἑξῆς ἐπιμέρους ποσά:

Δισκοφορία 23ης Σεπτεμβρίου 2018:                         37.548,19 εὐρώ

Καταθέσεις στὸν εἰδικὸ τραπεζικὸ λογαριασμό:        13.290,00 εὐρώ

Τὸ προϊὸν τοῦ ἐράνου ἀπεστάλη στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῶν περιοχῶν ποὺ ἐπλήγησαν μέσῳ τοῦ Γραφείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας στὴν Ἀθήνα.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας αἰσθάνεται χρέος της νὰ εὐχαριστήσει ὁλοψύχως ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στὸν ἔρανο αὐτὸ τῆς συμπαραστάσεως καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς πυροπλήκτους ἀδελφούς μας, τοὺς ὁποίους, ἀκριβῶς ἑπτὰ μῆνες μετὰ τὴν καταστροφή δὲν τοὺς λησμονοῦμε.

Βόννη, 23 Φεβρουαρίου 2019
᾽Εκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας


GRIECHISCH-ORTHODOXE METROPOLIE VON DEUTSCHLAND

BEKANNTGABE DES ERGEBNISSES DER SONDERKOLLEKTE FÜR DIE OPFER DER BRANDKATASTROPHE IN GRIECHENLAND

Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland gibt allen Griechen und allen Freunden Griechenlands das Ergebnis der deutschlandweiten Sonderkollekte für die Opfer der Brandkatastrophe in Attika bekannt, das 50.838,19 € beträgt.

Diese Summe setzt sich folgendermaßen zusammen:

Deutschlandweite Kollekte am 23. September 2018:                       37.548,19 €

Überweisungen auf das Sonderkonto:                                               13.290,00 €

Die Sonderkollekte wurde den Metropolien der betroffenen Regionen über das Büro unseres Ökumenischen Patriarchats in Athen übergeben.

Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland ist allen zu Dank verpflichtet, die Nächstenliebe und Solidarität durch die Unterstützung unserer leidenden Geschwister gezeigt haben, die von der Zerstörung betroffen waren und die wir auch jetzt, genau sieben Monate nach der Brandkatastrophe, nicht vergessen.

Bonn, 23. Februar 2019
Das Generalvikariat der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland