Οικονομικό φόρουμ: Μια νέα εποχή – Μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα

A New Era - A New Direction for Greece

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το εμβληματικό μας ετήσιο συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction for Greece», θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.

Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη

Το «Capital Link Invest in Greece Forum» είναι μια Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες παγκόσμιες επενδυτικές τράπεζες.

Πρόκειται για το μακροβιότερο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα στο εξωτερικό, που συμμετέχει σε μια συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού σε παγκόσμιο κοινό.

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών – Εξαιρετικός χρόνος για το φόρουμ

Η Ελλάδα έχει κάνει δυναμική επιστροφή στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα.

Κοιτάζοντας το μέλλον, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από την πανδημία, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα και δυναμικό στην Ελλάδα σήμερα. Εκσυγχρονισμός και Επενδύσεις »βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος« Greece 2.0 », το μεγαλύτερο σχέδιο που αναπτύχθηκε στη σύγχρονη ιστορία του νομού με στόχο την αλλαγή του μοντέλου της οικονομίας, μετατρέποντάς το σε ανταγωνιστικό και εξωστρεφές, με ψηφιακή και αποδοτική κατάσταση.

Τα περίπου 31 δισ. Ευρώ που θα εκταμιευθούν από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας-εκτός από τα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για την Ελλάδα για να προσελκύσει σημαντικά και πρόσθετες ξένες επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το φόρουμ θα υπογραμμίσει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και τις μελλοντικές δυνατότητες. Θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και θα επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στους μεγάλους τομείς της οικονομίας. Ο χρόνος για αυτό το φόρουμ είναι εξαιρετικός.

Κορυφαία αντιπροσωπεία κυβερνητικών και επιχειρηματικών ηγετών που απευθύνεται στο Who-Is-Who of Wall Street & Main Street

Κάθε χρόνο, μια αντιπροσωπεία ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, και μια ομάδα ηγετών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ενημερώνουν το παγκόσμιο κοινό για τις μεταρρυθμίσεις, τις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και καθενός από τους κύριους τομείς, επισημαίνοντας τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες.

Επιπλέον, μια ομάδα διεθνών επενδυτών και χρηματοδότων μοιράζονται τις γνώσεις τους για την Ελλάδα ως Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Προορισμό.

Με ιστορικό 23 ετών, αυτό το Φόρουμ χαίρει μοναδικής επωνυμίας, αποδοχής και υποστήριξης από τις αμερικανικές, ελληνικές και ελληνοαμερικανικές επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές κοινότητες.

Συναντήσεις κατ’ ιδίαν

Παράλληλα με τις κύριες συνεδριάσεις, φιλοξενείται μια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ επενδυτών, της διοίκησης των συμμετεχουσών εταιρειών και κυβερνητικών στελεχών, παρέχοντας μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης.


We are delighted to announce that our flagship annual conference “Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era – A New Direction for Greece”, will be taking place, as an in-person event, on Tuesday, December 14, 2021 at the Metropolitan Club in New York. Based on current trends, we expect to host this event as a physical forum.

We will of course monitor developments closely and will adapt accordingly.

An International Summit About Greece in New York

The “Capital Link Invest in Greece Forum” is an International Summit about Greece in New York, organized in cooperation with the New York Stock Exchange and major global investment banks. It is the longest running investment forum about Greece abroad, engaged in a systematic effort to promote Greece as a business and investment destination to a global audience.

Greece At the Forefront of New Business & Investment Opportunities – Excellent Forum Timing

Greece has made a dynamic comeback in the global capital markets and the global investment community but this is the first step.

Looking ahead, despite the challenges stemming from the pandemic, there is a new reality and potential in Greece today. Modernization and Investments” are at the heart of the “Greece 2.0” program, the largest plan developed in the modern history of the county aiming to change the economy model, transforming it into a competitive and extroverted one, with a digital and efficient state.

The approximately EUR 31 billion that will be disbursed by the Recovery and Resilience Facility – in addition to the funds from the European Development Programs included in the new EU budget for the period 2021-2027, can be the foundation for Greece to attract the significant and additional foreign investments that the country needs.

In this context, the Forum will highlight the significant progress made so far and the potential ahead. It will highlight Greece’s competitive advantages and focus on business and investment opportunities across the major sectors of the economy. The timing for this Forum is excellent.

Top Delegation of Government & Business Leaders Addressing the Who-Is-Who of Wall Street & Main Street

Every year, a delegation of senior government officials, led by the Prime Minister, and a group of private sector business leaders update a global audience on the reforms, developments and outlook of the Greek economy and each of the main sectors highlighting trends, challenges and opportunities.

Furthermore, a group of international investors and financiers share their insight on Greece as a Business and Investment Destination.

With a 23-year track record, this Forum enjoys unique branding, acceptance and support by the US, Greek and Greek American business, investment and financial communities.

One-on-one Meetings

In parallel to the main sessions, a series of one-on-one meetings are hosted between investors, the management of the participating companies and government officials, providing unique networking opportunities.