Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας κ.κ. Αὐγουστίνου

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας κ.κ. Αὐγουστίνου

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνος, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο για την Πρωτοχρονιά.

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2022
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

* * *

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους καὶ ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τελοῦμε στὶς ἐκκλησίες μας τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του καὶ τελεῖται συνολικὰ δέκα φορὲς τὸν χρόνο. Οἱ εὐχὲς αὐτῆς τῆς Λειτουργίας ἔχουν μοναδικὴ ὀμορφιά. Ἂς ξεκινήσουμε, λοιπόν, τὴ νέα χρονιὰ μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν προσευχὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων, γυρισμένα στὴ γλώσσα ποὺ μιλοῦμε σήμερα.

«Σὲ παρακαλοῦμε ἀκόμη, θυμήσου, Κύριε, τὴν ἁγία σου καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ἕνα ὣς τὸ ἄλλο σημεῖο τοῦ κόσμου, καὶ χάρισε τὴν εἰρήνη σ᾽ αὐτὴν ποὺ τὴν συνέστησες μὲ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου.

Θυμήσου, Κύριε, καὶ ὅσους ἐργάζονται καὶ καρποφοροῦν τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἔργα στὶς ἅγιές σου Ἐκκλησίες, καὶ ὅσους θυμοῦνται καὶ ἐλεοῦν τοὺς φτωχούς· ἀντάμειψέ τους μὲ τὶς πλούσιες καὶ οὐράνιες δωρεές σου· χάρισε σ᾽ αὐτοὺς ἀντὶ γιὰ τὰ ἐπίγεια τὰ οὐράνια, ἀντὶ γιὰ τὰ πρόσκαιρα τὰ αἰώνια, ἀντὶ γιὰ τὰ φθαρτὰ τὰ ἄφθαρτα.

Θυμήσου, Κύριε, καὶ τὸν λαὸ ποὺ παρευρίσκεται τώρα στὸν ναό, καθὼς καὶ ὅσους γιὰ κάποια εὔλογη αἰτία δὲν μπόρεσαν νὰ ἔλθουν σήμερα ἐδῶ, καὶ ἐλέησε καὶ αὐτοὺς καὶ ἐμᾶς μὲ τὸ μεγάλο καὶ ἄπειρο ἔλεός σου. Γέμισε τὰ σπίτια τους μὲ κάθε ἀγαθό· διατήρησε τὶς οἰκογένειές τους μὲ εἰρήνη καὶ ὁμόνοια· ἀνάθρεψε τὰ νήπια· παιδαγώγησε τοὺς νέους· βοήθησε στὴν δύσκολη φάση τῆς ἡλικίας τους τοὺς γέροντες· ἐνίσχυσε τοὺς ὀλιγόψυχους, ποὺ ἔχουν ἀποθαρρυνθεῖ ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ ζωή· περιμάζεψε τοὺς διασκορπισμένους· ἐπανάφερε ὅσους πλανήθηκαν ὡς πρὸς τὴν πίστη τους καὶ ἐπανασύνδεσέ τους μὲ τὴν ἁγία σου καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ περιλαμβάνει ὅλους τοὺς πιστοὺς σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους σου.

Ταξίδεψε μαζὶ μὲ ὅσους ταξιδεύουν στὴν θάλασσα· συνόδευσε τοὺς ὁδοιπόρους· προστάτευσε τὶς χῆρες· ὑπεράσπισε τὰ ὀρφανά· σῶσε τοὺς αἰχμαλώτους· θεράπευσε τοὺς ἀσθενεῖς. Θυμήσου, Κύριε, καὶ ὅσους ἀδελφούς μας καταδικάζονται ἀδίκως καὶ ὁδηγοῦνται γιὰ νὰ ἐργάζονται σὲ μεταλλεῖα, σὲ βαρειὲς δουλειὲς καὶ ἐξορίες, καὶ ὅσους βρίσκονται σὲ μεγάλη θλίψη, ἀνάγκη καὶ δύσκολη περίσταση, καὶ ὅλους γενικῶς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τὴν μεγάλη σου εὐσπλαχνία· καθὼς καὶ ὅσους μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλὰ καὶ ὅσους μᾶς μισοῦν, καὶ ὅσους ζήτησαν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀνάξιους νὰ προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς.

Θυμήσου, Κύριε ὁ Θεός μας, καὶ ὅλον τὸν λαό σου, καὶ σ᾽ ὅλους σκόρπιζε τὸ πλούσιό σου ἔλεος, ἐκπληρώνοντας στὸν καθένα τὰ αἰτήματα γιὰ τὴν σωτηρία του. Καὶ ὅσους ἐμεῖς δὲν μνημονεύσαμε, εἴτε ἐπειδὴ ἀγνοοῦμε τὰ ὀνόματά τους εἴτε ἐπειδὴ τὰ λησμονήσαμε ἢ δὲν προλάβαμε νὰ τὰ ἀναφέρουμε διότι εἶναι πολλά, ἐσὺ ὁ Θεός μας θυμήσου τους, ἀφοῦ γνωρίζεις τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὴν ἡλικία καὶ τὸ ὄνομα, καὶ βέβαια τὴν ζωή του ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του.

Διότι ἐσὺ εἶσαι, Κύριε, ἡ μοναδικὴ βοήθεια ἐκείνων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν καμιὰ ἄλλη βοήθεια σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο· εἶσαι ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα τῶν ἀπελπισμένων· ὁ σωτήρας τῶν δοκιμαζομένων, τὸ λιμάνι ὅσων ταξιδεύουν μέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς, ὁ ἰατρὸς τῶν ἀσθενῶν. Ἐσύ, Κύριε, ὁ ἴδιος γίνε τὰ πάντα γιὰ ὅλους, διότι ἐσὺ γνωρίζεις καλὰ τὸν καθένα καὶ τὸ αἴτημά του, τὴν οἰκογένεια καὶ τὶς ἀνάγκες του. Γλύτωσε, Κύριε, τὴν πόλη αὐτή, καὶ κάθε πόλη καὶ χώρα, ἀπὸ πεῖνα, ἐπιδημία, σεισμό, καταποντισμό, πυρκαγιά, σφαγή, ἐχθρικὴ ἐπιδρομὴ καὶ ἐμφύλιο πόλεμο.

Ἔλα νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖς, Κύριε, μὲ τὴν μεγάλη σου ἀγαθότητα· φανερώσου σ᾽ ἐμᾶς μὲ τὸ μεγάλο σου ἔλεος· χάρισέ μας ἀνέμους καὶ καιροὺς εὐνοϊκοὺς καὶ ὠφέλιμους· στεῖλε μας στὴ γῆ βροχὲς ἤρεμες καὶ κατάλληλες γιὰ καρποφορία· εὐλόγησε τὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους μὲ τὴν μεγάλη σου καλοσύνη. Ὅλους ἐμᾶς δέξου μας στὴν Βασιλεία σου καὶ ἀνάδειξέ μας υἱοὺς φωτὸς καὶ υἱοὺς ἡμέρας, ποὺ θὰ ἐργαζόμαστε ἔργα φωτεινά, εὐάρεστα σὲ σένα. Χάρισέ μας, Κύριε καὶ Θεέ μας, τὴν δική σου εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη, διότι ὅλα τὰ πρόσφερες σ᾽ ἐμᾶς γιὰ τὴν δική μας σωτηρία».

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ ἁγίου προσευχόμαστε σὲ κάθε Θ. Λειτουργία ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του καὶ φυσικὰ ἀναρωτιόμαστε: τί θὰ ἔλεγε καὶ τί θὰ ἔκανε ὁ ἅγιος σήμερα, στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας; Ἡ ἀπάντηση σ᾽ αὐτὴν τὴν ἐρώτηση εἶναι εὔκολη, διότι ἀπὸ τὸν βίο τοῦ Μ. Βασιλείου γνωρίζουμε πώς – μεταξὺ πολλῶν ἄλλων θεάρεστων ἔργων – φρόντιζε τοὺς ἀρρώστους τῆς ἐποχῆς του. Μιμούμενος τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ περιέθαλπε ἀκόμα καὶ ὅσους νοσοῦσαν ἀπὸ λέπρα. Τοὺς φρόντιζε ὁ ἴδιος προσωπικά, ἂν καὶ ἡ ἐπιδημικὴ αὐτὴ νόσος ἦταν τότε μεταδοτικὴ καὶ ἀνίατη. Ἡ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ μόλις ἀκούσαμε, συμπληρώνεται μὲ τὴν ἔμπρακτη φροντίδα, τὴν ἀλληλέγγυα καὶ ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ τὴν ὁλόψυχη παρηγορία τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἐπιζώντων. Καὶ ἀκριβῶς σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο μποροῦμε νὰ βροῦμε καὶ τὴν δική μας ἀποστολή, εἰδικὰ μάλιστα στὸ νέο ἔτος!

Μὲ τὸν Μ. Βασίλειο ὡς πρότυπο γιὰ τὴν ζωή μας σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2022

Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


Neujahrsbotschaft 2022
des Metropoliten von Deutschland und Exarchen von Zentraleuropa
Augoustinos

* * *

 

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Heute am ersten Tag des neuen Jahres, an dem unsere Kirche auch das Fest des Hl. Basilius des Großen begeht, wird jene Göttliche Liturgie gefeiert, die den Namen dieses heiligen Erzbischofs von Cäsarea in Kappadokien trägt. Nur zehnmal im Jahr wird diese Liturgie gefeiert. Die Gebete dieses Gottesdienstes sind von besonderer Schönheit. Lasst uns also das neue Jahr mit einem Auszug aus jenem ihrer Gebete beginnen, das unmittelbar nach der Wandlung der heiligen Gaben gesprochen wird.

“Wir bitten Dich auch: Gedenke, Herr, Deiner Heiligen, Katholischen und Apostolischen Kirche, die sich von einem Ende des Erdkreises zum anderen erstreckt; befriede sie, die Du durch das kostbare Blut Deines Christus erworben hast.

Gedenke, Herr, derer, die Gutes wirken in Deinen heiligen Kirchen und die der Armen gedenken. Vergilt ihnen mit Deinen reichen und himmlischen Gnadengaben. Gnädig schenke ihnen für Irdisches Himmlisches, für Zeitliches Ewiges und für Vergängliches Unvergängliches.

Gedenke, Herr, des ‹vor Dir› stehenden Volkes und derer, die aus guten Gründen abwesend sind, und erbarme Dich ihrer und unser nach der Fülle Deines Erbarmens. Fülle ihre Kammern mit allem Gutem, bewahre ihre Ehen in Frieden und Einmütigkeit; nähre die Kinder; erziehe die Jugend; stütze das Alter; tröste die Kleinmütigen; sammle die Verstreuten; führe die Irrenden zurück und vereinige sie mit Deiner Heiligen, Katholischen und Apostolischen Kirche.

Reise mit den Reisenden; den Witwen stehe bei; beschütze die Waisen; befreie die Gefangenen und heile die Kranken. Gedenke, o Gott, derer, die sich vor Gericht, in Zwangsarbeit, in Verbannung, in bitterer Knechtschaft, in allerlei Bedrängnis, Not und Widrigkeit befinden, und aller, die Deiner großen Barmherzigkeit bedürfen, der uns Liebenden und der uns Hassenden, und aller, die uns Unwürdigen aufgetragen haben, für sie zu beten.

Gedenke, Herr, unser Gott, auch Deines ganzen Volkes, ergieße auf alle Dein reiches Erbarmen und gewähre allen das zur Errettung Erflehte. Auch derer, die wir aus Unkenntnis oder Vergesslichkeit oder wegen der Fülle der Namen nicht erwähnt haben, gedenke Du selbst, o Gott, der Du eines jeden Alter und Namen weißt und einen jeden kennst vom Schoße seiner Mutter an.

Denn Du, Herr, bist die Hilfe der Hilflosen, die Hoffnung der Hoffnungslosen, der Erretter der vom Sturm Bedrängten, der Hafen der Schifffahrenden und der Arzt der Kranken. Du selbst werde allen alles, der Du einen jeden kennst, sein Flehen, sein Haus und seinen Bedarf. Bewahre, Herr, diese Stadt, in der wir wohnen, jede Stadt und alles Land vor Hunger, Seuche, Erdbeben, Überschwemmung, Feuer, Schwert, Einfall fremder Völker und Bürgerkrieg.

Suche uns heim in Deiner Milde, Herr, und erscheine uns in Deinem reichen Mitleid. Schenke uns günstige und gedeihliche Witterung und gewähre der Erde sanften Regen zur Fruchtbarkeit, segne den Jahreskranz Deiner Milde. Uns alle nimm auf in Dein Königtum und erweise uns als Kinder des Lichtes, als Kinder des Tages. Schenke uns Deinen Frieden und Deine Liebe, Herr, unser Gott. Denn alles hast Du uns vergolten.”

Diese Worte des Heiligen beten wir bei jeder Liturgie, die seinen Namen trägt, und selbstverständlich stellt sich uns die Frage: was würde der Heilige HEUTE in Zeiten der Pandemie sagen und tun. Die Antwort auf diese Frage ist einfach, denn aus der Lebensbeschreibung des Heiligen wissen wir, wie er sich – neben so vielen anderen gottgefälligen Werken – um die Kranken seiner Zeit gekümmert hat. In seiner Christus nachfolgenden Liebe hat er sich sogar um die unheilbar erkrankten Leprakranken gekümmert, die er ganz persönlich selbst pflegte, obwohl diese Seuche damals als ansteckend und unheilbar galt. Zum Gebet für die Kranken, wie wir es soeben gehört haben, kam also die tätige Fürsorge, die solidarische und geschwisterliche Liebe und die von Herzen kommende Tröstung der Erkrankten und Hinterblienenen. Und genau darin besteht auch unser Auftrag, auch – und ganz besonders im neuen Jahr!

Mit dem hl. Basilius als Vorbild für unser Leben wünsche ich Euch von ganzem Herzen ein gesegnetes neues Jahr!

Bonn, 1. Januar 2022
Euer Metropolit
+ Augoustinos von Deutschland