Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας Αὐγουστίνου

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας Αὐγουστίνου

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου: «νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ἰδέα, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ Παιδιοῦ ποὺ γεννιέται σήμερα».

 

Μήνυμα Χριστουγέννων 2022

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου

*  *  *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνεται κι ἐφέτος μὲ τὴν ἴδια ἁπλότητα, σχεδὸν ἀθόρυβα μέσα σ᾽ ἕνα ἐπίμονα θορυβῶδες περιβάλλον.

Ὅλοι τὸ νιώθουμε πὼς ὁ κόσμος μας εἶναι γεμᾶτος προκλήσεις, οἱ ὁποῖες ἄλλοτε εἶναι δύσκολες, ἐνῷ μερικὲς φορὲς γίνονται κι ἐπικίνδυνες. Αὐτὸς ὁ κόσμος κινεῖται πλέον μὲ μεγάλες ταχύτητες καὶ εἶναι περίπλοκος, συχνὰ μάλιστα καὶ ἀντιφατικός. Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι μᾶς προσφέρει τοὐλάχιστον τόσες ἀπειλὲς ὅσες καὶ εὐκαιρίες. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ κυριαρχοῦν μέσα μας, ὄχι σπάνια, ὁ φόβος καὶ ἡ ἀβεβαιότητα.

Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κλίμα καλούμαστε ὅλοι:

– νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ἰδέα, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ Παιδιοῦ ποὺ γεννιέται σήμερα·

– νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ διώχνει τὸν φόβο[1], ὁ μόνος ποὺ φέρνει ἁπαλὰ τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη[2]·

– νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ πίστη ἢ ἡ ἐμπιστοσύνη μας στὸν Υἱὸ τῆς Παρθένου εἶναι ἐκείνη ποὺ θὰ μᾶς δώσει τὴ δύναμη ν᾽ ἀντιμετωπίσουμε τὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν μας καὶ τὴ σοφία νὰ τὸ πράξουμε ὄχι μεμονωμένα, ἀλλὰ σὲ ἑνότητα ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, ὡς ἀναπόσπαστα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του·

– νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὑπάρχουν οἱ ἴδιες ἀρχὲς καὶ ἀξίες γιὰ ὅλους μας, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ πιὸ ὄμορφο καὶ χαρμόσυνο μήνυμα ποὺ ἀκούστηκε ποτὲ πάνω στὴ γῆ, τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ·

– νὰ θυμηθοῦμε ὅτι μοιραζόμαστε τὸν ἴδιο σκοπό, νὰ φτάσουμε στὸν τόπο ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον ὁ πόνος, ἡ ἀδικία, οἱ στεναγμοὶ καὶ τὸ αἷμα τῶν ἀθώων, δηλαδὴ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ·

Ἡ πατρικὴ εὐχή μου στὰ φετινὰ Χριστούγεννα εἶναι, ἀφοῦ θυμηθοῦμε τὴν οὐσία τῆς χριστιανικῆς ταυτότητάς μας, νὰ τολμήσουμε τὸ ἑπόμενο βῆμα: νὰ κάνουμε τὴ θύμησή μας πράξη. Καὶ τότε μόνο ἡ θύμηση γίνεται πράξη, ὅταν κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας βλέπουμε τὸ Παιδὶ τῆς Βηθλεὲμ στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας καὶ τοὺς ἀντιδωρίζουμε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ: τὴν ἀγάπη καὶ τὴ χαρά, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν καλοσύνη, τὴ μακροθυμία καὶ τὴ συγχώρηση, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀλήθεια![3]

Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

[1] Πρβλ. Α´ Ἰω. 4,18.
[2] Βλ. ἐνδεικτικά: Λκ. 1,79 καὶ Ἰω. 14,27.
[3] Βλ. Γαλ. 5,22 καὶ Ἐφ. 5,9.


Weihnachtsbotschaft 2022

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland,

Exarchen von Zentraleuropa

*  *  *

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland,

die Geburt unseres Herrn Jesus Christus erleben wir auch dieses Jahr in aller Einfachheit, ja geradezu lautlos in einer äußerst lauten Umgebung.

Wir alle spüren, dass wir in einer Welt voller Herausforderungen leben, die häufig schwierig, manchmal sogar voller Gefahren sind. Unsere Welt verändert sich immer schneller, sie ist vielschichtig und häufig voller Widersprüche. Denn neben vielen Bedrohungen begegnen uns auch Chancen. Wie oft beherrschen uns dennoch Angst und Unsicherheit!

In dieser Situation sind wir alle aufgefordert

–  uns daran zu erinnern, dass die Liebe nicht eine abstrakte Idee ist, sondern das Antlitz eben jenes Kindes, das heute geboren wird,

– uns daran zu erinnern, dass es einzig und allein Christus ist, der die Angst vertreibt[1] und sanftmütig den wahren Frieden[2] bringt,

– uns daran zu erinnern, dass unser Glaube an den Sohn der Jungfrau und das Vertrauen auf ihn uns die Kraft schenken können, die Herausfordeungen unserer Zeit zu meistern, und die Weisheit, dies nicht ein jeder für sich, sondern gemeinsam mit unseren Glaubensgeschwistern als unverbrüchliche Glieder des Leibes Christi, Seiner Kirche, zu tun,

– uns daran zu erinnern, dass die gleichen Prinzipien und Werte für uns alle gelten, denen die schönste und freudigste Botschaft, die je auf Erden zu hören war, nämlich das Evangelium Jesu Christi, zugrundeliegt,

– uns daran zu erinnern, dass uns dasselbe Ziel verbindet, nämlich dorthin zu gelangen, wo es keinen Schmerz und keine Ungerechtigkeit, kein Seufzen und kein Blutvergießen der Unschuldigen gibt, nämlich zum Reich Gottes.

Mein väterlicher Wunsch am diesjährigen Weihnachtsfest ist, dass wir, nachdem wir uns an unsere christliche Identität erinnert haben, auch den nächsten Schritt wagen: diesem Prozess der Erinnerung Taten folgen zu lassen. Und dies geschieht nur dann, wenn wir an jedem Tag unseres Lebens das Kind von Bethlehem in den Gesichtern unserer Geschwister entdecken und die Gaben Gottes, also die Liebe und die Freude, den Frieden und die Güte, die Langmut und die Vergebung, die Gerechtigkeit und die Wahrheit erwidern und weitergeben.[3]

Ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Βonn, 25. Dezember 2022

Euer Metropolit

+ Augoustinos von Deutschland

 

[1] Vgl. 1 Joh 4,18
[2] Siehe etwa Lk 1,79 und Joh 14,27
[3] Vgl. Gal 5,22 und Eph 5,9.