ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΟΚ της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου!

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΟΚ της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου

Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής, είναι μεταξύ των προτάσεων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνονται στην εισήγηση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου.

Ειδικότερα η εισήγηση περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

 Ζητήματα Λειτουργικής Φύσης

1.Εξασφάλιση των συνεδριάσεων του Συλλόγου των διδασκόντων για την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών του σχολείου.

2.Εξασφάλιση εντός του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών των ωρών για διοικητικό έργο, συνεδρίαση του Συλλόγου, συνάντηση με Συμβούλους και εξασφάλιση της συναίνεσης ως προς αυτό

3.Συγκεκριμενοποίηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και του τρόπου άσκησης και ελέγχου τους.

4.Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε σχέση με τις δράσεις του σχολείου.

5.Ενίσχυση των διοικητικών-γραμματειακών υποδομών των σχολείων.

6.Αποσαφήνιση του ρόλου των συμβούλων.

7.Ενίσχυση του εκπαιδευτικού ως προς την συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίαΒκαι ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες.

8. Εξίσωση των ευθυνών και υποχρεώσεων των διευθυντών α και β βαθμίδας.

9.Αποσαφήνιση και οροθέτηση των αρμοδιοτήτων των μονομελών και πολυμελών οργάνων.

10. Υποστήριξη των πρωτοβουλιών ανάληψης προγραμμάτων και αντίστοιχη αναγνώριση της προσφοράς εργασίας των εκπαιδευτικών, καθώς και αναγνώριση της διοικητικής εργασίας των εκπαιδευτικών.

11. Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής.

12. Κατοχύρωση της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση, σε σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Ζητήματα Σχολικής Μονάδας

13. Καθιέρωση ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού με παράλληλη προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες (ευελιξία).

14. Δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία και την τοπική κοινότητα και σε επίπεδο προγράμματος (προγράμματα με κοινωνικό ή τοπικό ενδιαφέρον).

15. Ενίσχυση του θεσμού και των διαδικασιών της μαθητικής εκπροσώπησης.

16. Θεσμοθέτηση εφημερίδας του σχολείου ή του δικτύου των σχολείων και αντίστοιχα ηλεκτρονικής σελίδας.

17. Καθιέρωση της ετήσιας θεατρικής παράστασης (άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα).

18. Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης της δομής και των χώρων του σχολείου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα κατά τις απογευματινές ώρες.

19. Ευρωπαϊκή δικτύωση της σχολικής μονάδας (αδελφοποίηση με σχολεία στο εξωτερικό, ανταλλαγές επισκέψεων).

20. «Βάπτιση» του σχολείου για λόγους συμβολικούς και για την εξασφάλιση ταυτότητας.

21. Ενοποίηση της οργανωτικής δομής της (τώρα δεκάχρονης) υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σε ολοήμερη βάση).

22.Ενίσχυση της αυτονομίας και των πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού.

23.Άμεση συνεργασία φορέων (σχολείο-σύμβουλοι-κοινότητα-δήμοι).

Ζητήματα Γνωστικής Φύσης

24. Άμεσος περιορισμός της ύλης κατά τουλάχιστον 20%-30% (μείωση της έκτασης, αύξηση του βάθους).

25. Αντικατάσταση ωρών μαθήματος με ώρες για προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες.

26.Ανανέωση προγράμματος και κυρίως βιβλίων με προτεραιότητα σε όσα έχουν ήδη κριθεί ως απαράδεκτα.

27. Μεταβολή δια των υλικών και προγραμμάτων της μαθητικής στάσης απέναντι στη γνώση.

28.Κατάργηση των επαναληπτικών εξετάσεων (και του μήνα εξετάσεων) στο Γυμνάσιο – αντικατάστασή τους με εργασίες (και εξετάσεις κατά τη διάρκεια του έτους).

29.Θεσμοθέτηση των ομαδικών εργασιών ως τρόπου εξέτασης.

30.Ενοποίηση των κατευθύνσεων των μαθημάτων (ενδεικτικά: σε 3 ή 4, όπως [α] Γλώσσες και Πολιτισμός, [β] Μαθηματικά, [γ] Τέχνες, [δ] Εισαγωγή στην
κουλτούρα των Φυσικών και [ε] των Κοινωνικών Επιστημών).

31.Αντίστοιχη ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα.

32.Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση ψηφιακού υλικού, την
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την αξιοποίηση της εικόνας και του ήχου στα μαθήματα, τη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία στην τάξη, τη συμμετοχή παιδιών διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης και διαφορετικού πολιτισμού.

33.Εξασφάλιση της ενισχυτικής διδασκαλίας.

34.Καθιέρωση ολοκληρωμένου προγράμματος Ευέλικτης Εβδομάδας.

35.Θεσμοθέτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας των
μαθητών (αμοιβαία διόρθωση, συνεργασία διαφορετικών τάξεων από
διαφορετικά σχολεία, ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους μαθητές).

36.Διεύρυνση του ποσοστού της ύλης που διαμορφώνεται από τους
εκπαιδευτικούς τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο.

37.Άρση της λογικής της επανάληψης σε κύκλους των σχολικών αντικειμένων
(π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας) με έμφαση στο χρονικό και τοπικό παρόν.

38.Εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ύλης που διδάσκεται σε διαφορετικά
αντικείμενα (π.χ. Λογοτεχνία-Ιστορία-Γεωγραφία).

39.Δημιουργία ωρολόγιων ενοτήτων σε βάρος της πολυδιάσπασης των ωρών.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ: esos.gr