Έξυπνες λύσεις στη γεωργική ασφάλιση

δορυφορική τηλεπισκόπηση και τεχνολογία blockchain

γεωργική ασφάλιση

Η γεωργική ασφάλιση είναι ο τομέας των ασφαλιστικών υπηρεσιών που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί των ασφάλιστρων και η ανάπτυξη νέων προϊόντων εξαρτώνται από τον καιρό και κατεξοχήν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η εκτίμηση των ζημιών και ο χειρισμός των αποζημιώσεων είναι δαπανηρός, καθώς ο έλεγχος και η επαλήθευση τους απαιτεί επιτόπιες επιθεωρήσεις. Πολλές δε φορές, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων είναι αμφισβητούμενα.

Το ερευνητικό έργο BEACON αναπτύσσει μια γκάμα υπηρεσιών που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και την τεχνολογία blockchain παρέχοντας στις εταιρείες γεωργικής ασφάλισης ένα ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό σύνολο υπηρεσιών που τους επιτρέπει να περιορίσουν τις επιπτώσεις της αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση των κινδύνων.

Επιπλέον αυτή η γκάμα υπηρεσιών και εργαλείων συμβάλει στη μείωση του αριθμού των επιτόπιων επιθεωρήσεων για την επαλήθευση των αιτημάτων αποζημίωσης, καθώς και στη μείωση του διοικητικού κόστους παρακολούθησης των συμβολαίων ασφάλισης.

Το BEACON κάνει πράξη τη χρήση δεδομένων δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τεχνολογίας blockchain στη γεωργική ασφάλιση και μειώνει το λειτουργικό κόστος των ασφαλιστικών εταιρειών

Ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain

Η εργαλειοθήκη του BEACON πρόσφατα ενσωμάτωσε την τεχνολογία blockchain, παραδίδοντας στους τελικούς χρήστες μια πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση.

Αυτή η πρώτη έκδοση δοκιμάστηκε και επικυρώθηκε σε τρεις διαφορετικές πιλοτικές εφαρμογές στη Σερβία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Σε κάθε μία ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν για τα πιλοτικά σχέδια ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής εκτέλεση και η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών.

Η μοναδικότητα του BEACON έγκειται στην ολιστική προσέγγιση με την οποία ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες, παρέχοντας ένα χρηστικό εργαλείο στους παρόχους γεωργικής ασφάλισης.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, το BEACON υπερβαίνει την τρέχουσα χρήση της τεχνολογίας και επιτυγχάνει την αξιολόγηση των κινδύνων και του βαθμού έκθεσης σε αυτούς, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποζημιώσεων, και μετατρέπει τις παραδοσιακές υπηρεσίες γεωργικής ασφάλισης σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το BEACON είναι ένα τριετές έργο που ολοκληρώνεται στις αρχές του 2022 με τη συμμετοχή ερευνητικών εταίρων από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://beacon-h2020.com/el/ ενώ τυχόν ερωτήματα μπορείτε να υποβάλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beacon-h2020.com