Ποια ήταν η Αγία Ευδοκία που γιορτάζουμε σήμερα

η Αγία Ευδοκία που γιορτάζουμε σήμερα

Η Αγία Ευδοκία, που τιμάται σήμερα, γεννήθηκε στην Ηλιούπολη της Λιβανησίας Φοινίκης (σημερινός Λίβανος), από γονείς καταγόμενους από τη Σαμάρεια και είναι Οσιομάρτυς της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας..

Σύμφωνα με τους συναξαριστές ήταν ιερόδουλη και με την εκτυφλωτική ομορφιά της παρέσυρε πολλούς άνδρες στην αμαρτωλή ζωή, ενώ συγχρόνως δημιούργησε μεγάλη περιουσία.

Έπειτα από μία σοβαρή ασθένεια εγκατέλειψε τη γενέτειρά της, αλλά ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε και εγκαταστάθηκε στην άκρη της πόλης. Εκεί γνώρισε κάποιον μοναχό, μετανόησε κι έγινε χριστιανή και βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Θεόδοτο.

Από τότε άλλαξε η ζωή της, χάρισε όλη της την περιουσία στην τοπική εκκλησία και πήγε σε κάποιο μοναστήρι, όπου έζησε βίο ασκητικό ως τη στιγμή που οι πρώην εραστές της τη διέβαλαν στον τοπικό ηγεμόνα Αυρηλιανό.

Η Ευδοκία δικάστηκε και αθωώθηκε, όταν κατόρθωσε να αναστήσει το νεκρό παιδί του Αυρηλιανού και να προσελκύσει και τον ίδιο στον Χριστιανισμό.

Αργότερα, οδηγήθηκε σ’ έναν άλλο ηγεμόνα, τον Διογένη, ο οποίος την άφησε ελεύθερη, αφού η Ευδοκία και πάλι θαυματούργησε. Οι κατήγοροί της επέμειναν και την οδήγησαν ενώπιον του άρχοντα Βικέντιου, ο οποίος διέταξε τον αποκεφαλισμό της.

Η μνήμη της Οσιομάρτυρος Ευδοκίας εορτάζεται την 1η Μαρτίου.

Υμνολογία

Απολυτίκια

Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ᾽ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστω, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Οσία Ευδοκία το πνεύμα σου.

Φόβον ένθεον, αναλαβούσα, κόσμου έλιπες, την ευδοξίαν, καὶ τω Λόγω Εὐδοκία προσέδραμες, ου τον ζυγὸν τη σαρκί σου βαστάσασα, υπερφυώς ηγωνίσω δι’ αίματος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστὸν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημὶν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον

Ο ευδοκήσας εκ βυθού απωλείας, προς ευσεβείας τον ακρότατον όρον, αναγαγείν σε ένδοξε ως λίθον εκλεκτόν, ούτος και τον βίον σου, τη αθλήσει λαμπρύνας, χάριν ιαμάτων σοι, Ευδοκία παρέχει· ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, Ὁσιομάρτυς, Ἀγγέλων εφάμιλλε.

Κάθισμα

Φωτισθείσα τη αίγλῃ τη θεϊκή, τον της πλάνης κατέλιπες σκοτασμόν, και βίον ανέλαβες, μετὰ σώματος άυλον, χαρισμάτων δε θείων, πλησθείσα του Πνεύματος, εκ ψιλής προσρήσεως, νεκροὺς εξανέστησας· όθεν επί τέλει, μαρτυρίου στεφάνω, ενθέως κεκόσμησαι, και τον δόλιον ήσχυνας, Εὐδοκία Ισάγγελε· Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω την αγίαν μνήμην σου.

Πηγή: sansimera.gr