ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233)

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
παραγράφου 4 του άρθρου 5

Με το άρθρο 38 του Σχεδίου Νόμου  για την Έρευνα, ρυθμίζονται θέματα των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι:

α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2016-2017. Τα παραπάνω Λύκεια μέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους μπορούν να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Προκειμένου όμως να αντιμετωπισθεί το νεομεταναστευτικό ρεύμα προς την Ο.Δ της Γερμανίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, ώστε να επιτρέπει την ακώλυτη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, κινητικότητα των μαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας της χώρας υποδοχής, κρίνεται  απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η κατάργηση του ως άνω άρθρου και η συνέχιση της λειτουργίας των Λυκείων της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ

Ειδικότερα η ρύθμιση έχει ως εξής:

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233) καταργείται.  Τα Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές συνεχίζουν να ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4027/2011 (Α΄233).

shedio_nomoy_yppeth_11_4_1